Deklaracja dostępności

Super User

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp7debiensko.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji

 1. Data publikacji strony internetowej – 2017.09.01
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest zgodna pod względem technicznym.

 

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności( rozpatrywanie skarg i wniosków) :  Marcin Stalmach
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4311 855

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce – Leszczynach
 • Adres: ul. Kołłątaja 1, 44-230 Czerwionka - Leszczyny
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4311 855

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Kołłątaja. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie ma pokonanych barier architektonicznych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (piwnica - szatanie; parter, 1 piętro, 2 piętro i 3 piętro) znajduje się korytarz.
 • Budynek nie posiada wind, pętli indukcyjnych, podjazdów.
 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.