Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej z przeznaczeniem dla rodziców do dołączenia do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

 

  1. Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 700 –1430 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
  2. Ze świetlicy szkolnej korzystają przede wszystkim uczniowie których rodzice złożyli odpowiednią deklarację.
  3. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, na zajęcia dodatkowe, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin.

4.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej i opiekuńczej, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

  1. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów.
  2. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty.
  3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za samodzielne oddalenie się dziecka ze szkoły, w godzinach objętych opieką świetlicową.
  4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  5. Nauczyciele- wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się na świetlicę.

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej jest dołączony do wniosku o przyjęcie do świetlicy